نمایش 1–24 از 103 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
KafiCoulomat-C109255-1
بستن

کارل فیشر C109255 – coulometric

1,500,000 تومان3,000,000 تومان

KafiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with diaphragm Aquabex

silver-nitrate-c109080
بستن

محلول نیترات نقره 1نرمال-C109080

6,500,000 تومان

Silver nitrate solution c(AgNO₃) = 1 mol/l (1 N)

C188008
بستن

کارل فیشرC188007-volumetric

700,000 تومان1,750,000 تومان

kafiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for aldehyds and ketones Aquabex

C188005-Karl-Fischer-volumetric
بستن

کارل فیشرC188005-volumetric

1,500,000 تومان

KafiTitrant 5 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aqu

C188009
بستن

کارل فیشر(کافی متانول) C188009-volumetric

150,000 تومان375,000 تومان

kafiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquabex

KafiCoulomat-109257
بستن

کارل فیشرC109257-coulometric

1,500,000 تومان3,000,000 تومان

KafiCoulomat frit Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aqua

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر C188020- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

KafiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر C188021- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

KafiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquabex 

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188010- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188011- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188015- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشرC188006-volumetric

1,100,000 تومان2,750,000 تومان

KafiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

Ammonia-solution
بستن

پترولیوم اتر 40-60 °C101769- c

220,000 تومان730,000 تومان

Petroleum ether for denaturation

dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106044 –liquid chromatography

250,000 تومان820,000 تومان

Dichloromethanefor liquid chromatography

dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106050 – analysis

210,000 تومان700,000 تومان

Dichloromethane GR for analysis

dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان USP

280,000 تومان3,650,000 تومان
C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188001-volumetric

800,000 تومان2,000,000 تومان

KafiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 1 mg H₂O Aquabex

C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188002-volumetric

850,000 تومان2,125,000 تومان

KafiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

محلول نیترات نقره 0.1نرمال – C109081

990,000 تومان

Silver nitrate solution (c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N

آب C115333 – HPLC

100,000 تومان340,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

acetone-C100012–gas-chromatography
بستن

استون C100012 – gas chromatography

300,000 تومان970,000 تومان

Acetonefor gas chromatography

acetone-100014
بستن

استون C100014 –analysis

220,000 تومان730,000 تومان

Acetone for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

Aceton-67641
بستن

استون C67641 – Cleaning

1,500,000 تومان3,000,000 تومان