Aluminum-cover

چرا آلومینیوم موجود در دئودورانت تا این حد بحث برانگیز است؟

آلومینیوم چیست؟آلومینیوم نه تنها یک عنصر است، بلکه فراوان ترین فلز روی زمین است که به طور طبیعی در هسته زمین وجود دارد. امروز اینجا هست...

ادامه مطلب