فیلم های آموزشی در رابطه با دنیای شیمی

Elephant-toothpaste-cover

واکنش معروف خمیر دندان فیل با استفاده از پتاسیم یدید

ساخت خمیر دندان فیل با استفاده از پتاسیم یدید و آب اکسیژنهاین آزمایش ترکیب پتاسیم یدید+هیدروژن پراکسید+صابون مایع می باشد.یکی از واکنش ...

ادامه مطلب